Organizatorzy

Instytucje, którym zawdzięczamy
tegoroczną organizację projektu

Organizator:

Fundacja Polska Wielki Projekt

Fundacja Polska Wielki Projekt prowadzi działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną, artystyczną oraz informacyjną. Promuje i popularyzuje najważniejsze polskie osiągnięcia gospodarcze, społeczne, naukowe, kulturalne, techniczne i technologiczne, oraz dziedzictwo polskie i europejskie.  Rozwija polską myśl konserwatywną. Współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi instytucjami i mediami.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez m.in. organizowanie dorocznego kongresu pod nazwą „Polska Wielki Projekt”. Kongres to wydarzenie obywatelskie, które jest spotkaniem środowisk eksperckich i opiniotwórczych. Odbywa się on od 2011 roku, gromadząc za każdym razem wybitne grono myślicieli, ważnych uczestników życia publicznego oraz liczne grono uczestniczących w debatach słuchaczy. Celem kongresu jest dyskusja nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską i Europą.

Współorganizatorzy:

Instytut Inicjatyw Publicznych

http://instytutip.org.pl/

Instytut Inicjatyw Publicznych został powołany w formie fundacji w kwietniu 2015 roku i pełni rolę inicjatora działalności na rzecz dobra publicznego, propagatora fachowości w realizowaniu przedsięwzięć i agregatora inicjatyw o charakterze prospołecznym i wspólnotowym.

Jednym z zasadniczych celów Instytutu Inicjatyw Publicznych jest akumulowanie kapitału społecznego ludzi, którzy swoje świadome życie w całości spędzili w wolnej Polsce, i właśnie teraz zdobyli wykształcenie i kompetencje.

Ośrodek Myśli Politycznej

http://www.omp.org.pl

Ośrodek Myśli Politycznej zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty o polityce polskiej. Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propaguje zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Corocznie organizuje kilka konferencji naukowych oraz cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich. Wydaje serie książkowe: „Biblioteka Myśli Politycznej”, „Polskie Tradycje Intelektualne”, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”, „Studia i Analizy”, „Klasyka Myśli Filozoficznej” i „Kanon Współczesnej Filozofii”. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej.

Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej

Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej zajmuje się ochroną kultury polskiej oraz promocją i ochroną wartości chrześcijańskich. Podejmuje działania mające na celu propagowanie i ochronę wolności i wolności słowa. Wspiera rozwój twórczości artystycznej i młodych twórców. Misją stowarzyszenia jest propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Młodzi dla Polski

http://mlodzidlapolski.pl

Młodzi dla Polski są organizacją powołaną na Uniwersytecie Warszawskim na początku 2012 roku z inicjatywy studentów wielu kierunków i wydziałów. Celem działalności Młodych dla Polski jest promocja postaw obywatelskich, patriotycznych i propaństwowych wśród młodych ludzi, zwłaszcza studentów. Organizacja skupia osoby o postawie patriotycznej, wolnościowej i zachowawczej. Młodzi dla Polski podejmują wyzwanie budowania lepszej Polski poprzez szerokotorowe działania takie jak działalność opiniotwórcza, wsparcie merytoryczne, integracja środowiska, dbałość o elementy tradycji i historii naszego Narodu, otwarcie dyskusji o roli młodego pokolenia, kształtowanie postaw patriotycznych i propaństwowych. Organizują cykle debat na bieżące tematy polityczne, współorganizują mającą na celu przywrócenie pamięci o żołnierzach wyklętych akcję „Upominamy się o Was”.

Współorganizator Dnia Gospodarczego:

Agencja Rozwoju Przemysłu

 www.arp.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa.

Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacje, restrukturyzacja, inwestycje.